• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIKERSHOP (dalej również: „Regulamin”)

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. DEFINICJE

 

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Użyte w dalszej części Regulaminu zwroty oznaczają:

 1. Cena - określona kwota wynagrodzenia należnego Sprzedawcy tytułem
  zrealizowania Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta.
 2. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
 3. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej usług lub towarów Sprzedawcy;
 5. Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422 z późn. zm.);
 6. Umowa Sprzedaży - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta towarów za zapłatą Ceny;
 7. Sklep - platforma umożliwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym bikershop.pl ;
 8. Sprzedawca – Sportownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 52, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000695816, REGON: 368304806, NIP: 6342905813;
 9. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 11. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych  Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 12. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 13. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu;
 14. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający zakres Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

 

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 2. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:
  1. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 3 (Usługa Newslettera);
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 5. Klient zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   3. modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów;
   4. nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
  3. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania  antywirusowego i zapory sieciowej.

 

 • 3. USŁUGA NEWSLETTERA
 1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, ma prawo udzielić Sprzedawcy odpowiedniej zgody.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez zgłoszenie takiego żądania do Sprzedawcy na adres email [email protected]_, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

 

 • 4. USŁUGA KONTA

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adresy Sprzedawcy.

 

 • 5. REKLAMACJE USŁUG
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

 

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 • 6. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  1. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  2. Klient wskazuje w ramach formularza Zamówienia jego parametry (ilość, rodzaj);
  3. Klient uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności adres dostawy);
  4. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy;
  5. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;
  6. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), dochodzi do złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży określonej w Zamówieniu;
  7. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i zarazem potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży;
  8. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

 

 • 7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

         Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Ceny produktów oferowanych online na Stronie Sprzedawcy podane w złotówkach (PLN), są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny produktów, przy czym cena zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. Ceny są stosowane w ramach sprzedaży na odległość.
 2. Ceny produktów zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie produktów oferowanych przez Sprzedawcę na Stronie.
 3. Płatności można dokonać za pośrednictwem następujących metod płatności: płatność przy odbiorze, płatność za pobraniem, płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą.
 4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 5. Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na na konto Klienta, z którego nastąpiła pierwotna płatność.
 6. W ramach obowiązującego prawa, Sprzedawca może dostarczyć Klientowi fakturę w postaci elektronicznej, co Klient jako odbiorca faktury akceptuje.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klient składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o             której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w            tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

 • 8. DOSTARCZENIE TOWARÓW
 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Przesyłka pocztowa, Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Brynowska 52, 40-584 Katowice, Paczkomaty, Firma kurierska DPD.
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu złożenia Zamówienia do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej towary i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w ramach formularza Zamówienia.
 4. Koszty dostawy towarów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie towaru.
 5. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również wybranych krajów poza terenem Unii Europejskiej.

 

 • 9. REKLAMACJA TOWARÓW, RĘKOJMIA ZA WADY
 1. Sprzedawca przestrzega prawnego obowiązku dostarczenia Klientowi towarów bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) – na zasadach opisanych w Regulaminie oraz stosownych przepisach prawa.
 4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: Brynowska 52, 40-584 Katowice
 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towaru w szczególności listownie na adres: Brynowska 52, 40-584 Katowice_ lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Prosimy o załączenie (w miarę możliwości) do reklamacji dowodu zakupu towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 10. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru, Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, Sprzedawca dostarczył rzecz wolną od wad zamiast rzeczy wadliwej lub usunął wadę, Klient może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę Sprzedaży, nie wiedząc o istnieniu wady, w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, co nie uchybia przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży towaru zawartej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected]. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Brynowska 52, 40-584 Katowice_. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie (w miarę możliwości) dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
 7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. Zwracane towary należy odesłać na następujący adres: Sportownia Sp. z o.o., Brynowska 52, 40-584 Katowice_.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że Sprzedawca zgodzi się ponieść takie koszty.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 12. W zakresie towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie zachodzą okoliczności w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, jak i nie zachodzą sytuacje określone w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

 • 11. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usług przez Sprzedawcę ( „Dane”) jest Sprzedawca.
 2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży, wysyłania informacji handlowych do Klientów, którzy je zamówią oraz rozpatrywania reklamacji.
 3. Przetwarzane mogą być następujące dane Usługobiorców: imię, adres mailowy, adres na który mają być dostarczone zakupy.
 1. Dane Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną usunięte lub zanonimizowane w razie anulowania przez nich subskrypcji lub w razie braku anulowania subskrypcji – po upływie 5 lat. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 2. Dane Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży zostaną usunięte lub zanonimizowane w razie anulowania przez nich subskrypcji lub w razie braku anulowania subskrypcji – po upływie 5 lat. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 3. Dane Klientów mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Klienta, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Klienta.
 6. Na potrzeby administrowania Serwisem Dane mogą być udostępniane zewnętrznej firmie IT.
 7. Na potrzeby świadczenia Usług Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów:
 8. a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 9. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 10. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Przedstawicieli jest wykonanie obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Administratora polegający na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 11. Klientowi przysługuje prawo do:
 12. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
 13. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
 14. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 15. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 16. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 17. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: Sportownia Sp. z o.o., ul. Brynowska 52, 40-584 Katowice_.
 18. Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu.

 

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 12. ZMIANA REGULAMINU
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży;
  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   1. decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
   2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 lit. h Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

 

 • 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Umowa z Klientem jest zawierana w języku polskim.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem _ Sportownia Sp. z o.o., ul. Brynowska 52, 40-584 Katowice skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Z zastrzeżeniem §8 Regulaminu, towary oferowane przez Sprzedawcą nie są objęte gwarancją i usługami posprzedażnymi.